Betingelser

Generelle salgsbetingelser

Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved opprettelse av konto)  gjelder for alt salg av varer og tjenester fra JTS Gourmet AS til forbrukere og næringsdrivende.

For salg til forbrukere (privatkunder) benytter vi oss av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.  Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, markdsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven,  kredittkjøpsloven og angrerettsloven.  Undersøk disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. 

Næringskjøp reguleres hovedsaklig av avtaleloven, kjøpsloven og markedsføringsloven. For å kunne handle på ww.jtsgourmet må bedriften være registrert som kunde i vår nettbutikk. Vi leverer kun til fastlands Norge .  

Avtalen

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse,  utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.  Salgsbetingelsen og annen informasjon er bare tilgjengelig på norsk. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger er:

Firmanavn: JTS Gourmet AS
Kontaktadresse: Gml Hobølvei 21 1550 Hølen
E-post: post@jtsas.no
Telefon:95880299
Organisasjonsnr.: 957763278MVA

og blir i det følgende benevnt vi, oss,  JTS Gourmet, JTS, selger. 

Kjøper - både ved privat- og næringskjøp,  er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kjøper, kunden,privatkunde, bedriftskunde  du, deg, din eller dit. 

Priser

Priser i nettbutikken www.jtsgourmet er oppgitt både eksklusive og inklusive mva, bedriftskundene vil kunne se prisene ekslusive mva.  Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.  Alle ekspederte ordre, vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, vekt og sted. Dersom kjøper mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes JTS Gourmet innen 7 - syv- virkedager regnet fra levering. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil, får ikke tilbakevirkende kraft for privatkunder. 

For næringskjøp tas det forbehold om prisendringer dersom det før leveringsdagen inntrer vesentlige endringer i valutaforhold, toll og/eller offentlige avgifter. 

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren eller registrert på vår server (datamaskin). En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Opplysninger gitt i katalog, nettbutikk og markedsføring

JTS tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig.  JTS tar i midlertid forbehold om at skrive- og trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår katalog, nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Dersom det har forekommet skrive- og eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra JTS sin  side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken, kan JTS ensidig endre, slette eller avvise ordren. Dette gjelder selv om kunden har mottatt ordrebekreftelse  eller lignende. Slike feil må i midlertid korrigeres i løpet av rimlig tid etter at feilen er oppdaget. 

Videre forbeholder JTS seg retten til å kansellere kundens  bestilling eller del av den, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner  vil kunden  få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Kunden  vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til kundens  bestilling, eller kansellere bestillingen.  

Ordrebekreftelse

Kunden  mottar en ordrebekreftelse på e-post  etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig. Avvik mellom kundens  bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. 

Betaling forbrukerkjøp 

Ved salg til privatpersoner, gjelder krav om forskuddsbetaling. Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med kredittkort eller debetkort. Varer kan i spesielle tilfeller sendes pr postoppkrav. Det må i så fall avtales med en av våre selger. Privatpersoner har angrerett etter angrerettsloven. 

JTS Gourmet AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt fra JTS til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.  Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

JTS Gourmet AS kan når som helst ta kredittsjekk av privatpersoner som handler med oss. Vi bruker _____________ til kredittsjekk.__________ er ansvarlig for å følge gjeldende regler for gjenpartsbrev osv. Dersom personen ikke finnes kredittverdig har JTS Gourmet mulighet til å kansellere ordren, eller kreve forskuddsbetaling før ordren behandles. 

Betaling med kort

JTS forplikter seg i utgangspunktet ikke til å oppbevare kortnummer utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjoner og kreditering. For å gjøre det enklere å handle hos oss neste gang, kan du, ved betaling i kasse, selv velge å lagre kortinformasjonen din sikkert hos oss.  Det er viktig at du logger deg ut av kundekontoen din når du har avsluttet handelen.  Du er selv ansvarlig for ikke å dele brukernavn og passord med andre.  For å utføre betalingen, videreformidler vi dine opplysninger til vår betalingsleverandør De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte og er PSI Level 1 sertifisert. 

Betaling næringskjøp

Næringsdrivende som oppgir organisasjonsnummer, vil få valg om faktura. Alle ordre gjort på telefon, personlig oppmøte i våre lokaler, på messestand eller på kundebesøk, faktureres av JTS Gourmet AS. Vi sender da faktura i posten eller med epost. JTS Gourmet AS kan når som helst ta kredittsjekk av foretak som handler med oss. Vi bruke ____ til kredittsjekk. ______ er ansvarlig for å følge gjeldende regler for gjenpartsbrev osv. Dersom foretaket ikke finnes kredittverdig har JTS Gourmet mulighet til å kansellere ordren, eller kreve forskuddsbetaling før ordren behandles. Faktura utstedes ved forsendelse og forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato om ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling, vil kravet, etter forutgående varsel, bli oversendt inkasso. Den som er registrert som kunde hos JTS, er ansvarlig for betaling av de produkter  JTS leverer. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side. 

Levering  forbrukerkjøp

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.  Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også leveringsnekt  på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker. 

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike, og eller endre leveringstid uten nærmere varsel. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi kunden informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Uavhentede postpakker og postoppkrav pakker vil bli belastet med et gebyr på kr 350 + mva av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg. 

Levering bedriftskjøp: 

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er avtalt ved inngåelse av kundeforholdet.  Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også leveringsnekt  på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker. 

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike, og eller endre leveringstid uten nærmere varsel. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi kunden informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett forbrukerkjøp

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt eller  varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur. Herav følger at JTS Gourmet ikke tar retur ved bruk av angreretten  for de aller fleste produktene som omsettes.  

Kjøperen kan angre kjøpet av øvrige varer som ikke faller inn under punktet over etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.  Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene.  Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.  Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene.

Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. Kjøperen skal sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen. 

 

Angrerett og retur næringskjøp

Næringskjøp dekkes ikke etter angrerettslovens bestemmelser. JTS Gourmet aksepterer derfor ikke retur av varer uten spesielle tilfeller. All retur, enten det gjelder reklamasjon eller andre grunner, skal avtales med JTS på forhånd. Retur, uansett årsak, skal inneholde et følgeskriv som beskriver årsaken til returen og ha med spesifikasjon  av faktura og/eller ordrenummer.  Feilleveringer fra JTS krediteres 100% av fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av JTS. 

Øvrig retur aksepteres kun om varen er helt ubeskadiget og i original emballasjen og dermed salgbar. Returen krediteres med 90% av fakturert pris eksklusiv eventuelle gebyrer. Det beregnes såleses en returavgift på 10%, dog minimum 500 ,- Returforsendelser skjer for kjøpers regning og risiko.  

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse - forbrukerkjøp 

Etter at kjøper har mottatt produktene, skal denne, så snart enn  har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transport, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende kravdirekte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev). Forsinkelse må ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side. 

Reklamasjon næringskjøp

Der kjøper hovedsaklig benytter varen i næring følger reklamasjonsreglene kjøpsloven nr 27 13 mai 1988. Kjøper plikter uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i overensstemmelse med ordre umiddelbart, kvittere for dette på ordreseddel og senest 1 dag etter mottak reklamere eventuelle avvik. 

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse - privatkjøp

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikkekan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Kjøpers rettigheter ved forsinkjelser - næringskjøp 

Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse.  Dette gjelder i midlertid ikke i de tilfeller hvor selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet.  I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.  

Kjøperens rettigheter ved mangel - forbrukerkjøp

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreveavtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger. 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer. Ved næringskjøp gjelder de samme betingelsene, men i tillegg kan selger for kundens regning kreve retur av leverte, ikke betalte varer. Se forøvrig punkt under "Salgspant".  

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. • Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Salgspant

JTS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. JTS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav  på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger jfr pantelovens 3-14 flg. Det kan bli foretatt kredittvurdering før godkjenning av ordre og fakturautsendelse. Vi forbeholder oss retten til å avvise en ordre dersom denne kredittsjekken ikke er tilfredsstillende, kjøper vil bli gjort oppmerksom på dette. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med JTS sin eiendomsrett og holdes adskilt fra mottakers øvrige eiendeler. 

Bedrifts- og personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de person- og bedrifts opplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens bedrifts- og personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Hvis selgeren vil benytte kjøperens bedrifts- og personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gikjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av bedrifts- og personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder.Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.

Nyhetsbrev

Vi tilbyr nyhetsbrev på sms og e-post. med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med kampanje, registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet fra kontosiden ("Min side") eller ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.   

Copyright 

Alt innhold på disse nettsidenen er JTS sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsrett-, markedsførings- og varemerkingslovgivningen.  Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder blant annet omtaler av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtylle fra JTS. Vår JTS logo er et registrert varemerke og kan ikke kopieres eller brukes av andre. 

Konfliktløsning

Tvister i anledning JTS sine betingelser, samt tvister som ellers angår handel med JTS, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Follo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger. 

Ved forbrukerkjøp kan kjøperen  ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådetfremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).